• Alle artikelen uit eigen voorraad
  • Levering binnen 2 tot 5 werkdagen
  • Inclusief luxe geschenkverpakking
Diamonds are a girl's best friend
Diamonds are forever
True friends are like diamonds
ontwerp en productie

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden Peters en Peters Juweliers , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Peters en Peters Juweliers en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 AIle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard.

2.2 Peters en Peters Juweliers kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3 Prijs

3.1 Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Peters en Peters Juweliers gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Peters en Peters Juweliers zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Het aan Peters en Peters Juweliers verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door Peters en Peters Juweliers aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, treedt hij van  van rechtswege in verzuim, en heeft Peters en Peters Juweliers zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie.

5.2 De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die bij Peters en Peters Juweliers zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Peters en Peters Juweliers.

5.3 Het geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voorbezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden verschaft, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

5.4 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast.Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Peters en Peters Juweliers van rechtswege in verzuim is.

Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering

6.1 Peters en Peters Juweliers is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Peters en Peters Juweliers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Peters en Peters Juweliers zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.

Deze vergoeding kan door Peters en Peters Juweliers worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4 Indien opdrachtgever een opdracht speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Ieveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Peters en Peters Juweliers verschuldigd, onverminderd het recht van Peters en Peters Juweliers op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:

  • 1-2 dagen na bestelling:10%
  • 3-7 dagen na bestelling:25%
  • 8-14 dagen na bestelling:40%
  • 14-30 dagen na bestelling:60%

6.5 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren.

Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Peters en Peters Juweliers

 

.

Artikel 7 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, van Peters en Peters Juweliers aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, Peters en Peters Juweliers bevoegd het product te verkopen en al hetgeen aan Peters en Peters Juweliers verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

7.2 Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen.

Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding, 4% rente alsmede 1% van de door Peters en Peters Juweliers vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product Peters en Peters Juweliers verschuldigd per aangebroken maand.

7.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk ¬van Peters en Peters Juweliers aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, Peters en Peters Juweliers bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang

8.1 Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

8.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Peters en Peters Juweliers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Peters & Peters verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Peters en Peters Juweliers heeft voldaan.

Artikel 9 Reclamering en garantie

9.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Peters en Peters Juweliers te geschieden.

9.3 Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Peters en Peters Juweliers kenbaar heeft gemaakt, vervalt elke aanspraak tegen Peters en Peters Juweliers terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.5 Opdrachtgever dient Peters en Peters Juweliers in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

9.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Peters en Peters Juweliers in zowel voor de deugdelijkheid van het door Peters en Peters Juweliers geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;

- montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Peters en Peters Juweliers ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

- door Peters en Peters Juweliers van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Peters en Peters Juweliers heeft verstrekt.

9.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Peters en Peters Juweliers gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Peters en Peters Juweliers met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Peters en Peters Juweliers is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Peters en Peters Juweliers is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Peters en Peters Juweliers en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Peters en Peters Juweliers, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Op deze uitsluiting kan geen beroep worden gedaan, indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

10.3 Mocht Peters en Peters Juweliers ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Peters en Peters Juweliers ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Peters en Peters Juweliers ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

11.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

11.2 Peters en Peters Juweliers behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Peters en Peters Juweliers zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Peters en Peters Juweliers.

 

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien Peters en Peters Juweliers als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Peters en Peters Juweliers niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Peters en Peters Juweliers liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Peters en Peters Juweliers of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Peters en Peters Juweliers en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Peters en Peters Juweliers, of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Peters en Peters Juweliers gevestigd is.